Projektai

Projektas „Skubėkime daryti gera!“

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Projektas „Skubėkime daryti gera!“

Lietuvos samariečių bendrija (Vilniaus skyrius) bendradarbiaudama su Telšių samariečių skyriumi ir Telšių „Atžalyno“ progimnazija nuo 2016 metų balandžio 1 dienos progimnazijoje atidarė vaikų dienos centrą „Jaunasis samarietis“. Dienos centrą lanko 7-14 metų vaikai. Šio projekto tikslas – mažinti vaikų ir jų šeimų socialinę atskirtį, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai ir pripažinimui, ugdyti vaikų bendravimo įgūdžius, sudaryti sąlygas vaikų ir tėvų pozityvių santykių kūrimui ir palaikymui.

Darbo laikas: pirmadienį - penktadienį nuo 13:00 val. iki 17:00 val.
Vykdomos veiklos: pamokų ruoša, kūrybiniai, šviečiamieji ir kt. užsiėmimai, ekskursijos, dalyvavimas akcijose, įvairūs žaidimai, socialinių įgūdžių ugdymas.

Vaikų dienos centrą pagal projektą "Skubėkime daryti gerą!" finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Dienos centro auklėtoja Virginija Mitkienė.

Socialinė pedagogė Vaiva Dacienė.

Internetinis puslapis:

https://www.facebook.com/Tel%C5%A1i%C5%B3-Jaun%C5%B3j%C5%B3-Samarie%C4%8Di%C5%B3-dienos-centras-1763660440534219/

samarieciai 

 

Paskutinį kartą atnaujinta Šeštadienis, 2016 Gruodis 03 21:51

 

Šviečiamoji gyvulininkystės programa

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

projekt

ŠVIEČIAMOJI GYVULININKYSTĖS PROGRAMA

Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. Nr. 3D-819

Programos koordinatorė Telšių „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje– direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė.

Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje dalyvauja 4 klasės mokiniai, mokytoja metodininkė Irena Bugelienė.

Šviečiamoji veikla vyksta 2015/2016 mokslo metais.

Programos tikslas - skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste.

Programos įgyvendinimas

Įgyvendinant programą 4 kl. mokiniai bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.

Mokiniai aprūpinti (organizatorių lėšomis) mokomąja medžiaga ir priemonėmis, skirtomis vaikus šviesti apie gyvulininkystę.

Mokykla, pasinaudodama gauta medžiaga ir priemonėmis, savarankiškai organizuoja vaikų švietimo užsiėmimus (pamokėles, konkursus, viešinimą ir kt.).

Dalyviams bus suorganizuota (organizatorių lėšomis) vadinamoji gyva pažintis su gyvulininkyste - išvykos į ūkininkų ūkius, mokslo ir studijų institucijas, kuriose laikomi ūkiniai gyvūnai (eksperimentiniai ūkiai, laboratorijos, Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras ir kt.) arba gyvulėlių parodėlės pačioje ugdymo įstaigoje.

Pasibaigus šviečiamajai veiklai, dalyvavusieji programoje mokiniai privalės pademonstruoti, ką jie sužinojo apie gyvulininkystę, ir dalyvauti kūrybiniame vaikų bei jaunimo konkurse. Konkurso nuostatai bus patvirtinti atskiru žemės ūkio ministro įsakymu, informacija bus paskelbta www.zmmc.lt

Paskutinį kartą atnaujinta Ketvirtadienis, 2016 Sausis 14 23:35

 

Projektas „Mūsų tikslas – laimingas vaikas“

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Projektas „Mūsų tikslas – laimingas vaikas“

Projekto vadovė: soc. pedagogė Laima Kuzminskytė

Trukmė: 2014 m. spalio mėn. iki lapkričio mėn.

Paskirtis: projektas yra skirtas pradinių klasių mokiniams. Kadangi šio amžiaus vaikai yra labai imlūs, emocionalūs, todėl labai svarbu būtent šiame amžiuje ugdyti vaikų teigiamą požiūrį į šeimą kaip vieną svarbiausių vertybių, mergaičių ir berniukų lygiavertiškumą ir lygiateisiškumą, formuoti gebėjimą priimti tinkamus sprendimus kasdienėse gyvenimo situacijose, savęs vertinimą, pasakyti Ne, atsispirti neigiamos aplinkos įtakoms, padėti vaikams įsisąmoninti savo patyrimą, įveikti slogius išgyvenimus, stiprinti vaikų tarpusavio bendravimo įgūdžius.

Projekto tikslas: formuoti vaikų socialinius įgūdžius (bendravimas, bendradarbiavimas, savęs pažinimas, sprendimų priėmimas); vienyti mokytojus ir tėvus, siekiant padėti vaikams plėtoti kompetencijas bei socialinius ir emocinius įgūdžius.

Projekto uždaviniai:

 • sukurti gerus tarpusavio santykius tarp ugdytinių;
 • ugdytinių ir pedagogų;
 • ugdymo institucijos ir tėvų;
 • stiprinti vaikų įsipareigojimus jų šeimoms, bendraamžiams, mokyklai ir bendruomenei;
 • vykdyti pozityviąją prevenciją;
 • ugdyti asmenybę ir formuoti gyvenimo įgūdžius;

sudaryti vaikams galimybę per socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus visiškai realizuoti savo fizinius, psichinius ir socialinius gebėjimus.

Paskutinį kartą atnaujinta Ketvirtadienis, 2014 Rugsėjis 18 20:44

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas
Karjeros centras mokyklos skaitykloje

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nuo 2010 m. gegužės 3 d. vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Mūsų mokykla dalyvauja šiame projekte ir tikisi bendruomenės narių aktyvaus įsijungimo į šio projekto veiklą.

Karjeros paslaugos apima:

ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.

karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Uždaviniai. Siekiama, kad mokiniai:

pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;

mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų bei tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;
 • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;

Mokinio karjeros kompetencijos yra šios:

savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);

karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);

karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);

karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

Nedvejok ir kreipkis į karjeros koordinatorių, socialinį pedagogą, klasės auklėtoją ar į bet kurį mokytoją.

Čia galima rasti daugiau informacijos:

Konsultacijos internete

 Naudingi patarimai, leidiniai

Naudingi patarimai, leidiniai

Projekto „Mukis“ konsultantė : Akvilė Bukinienė el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


Kontaktinis asmuo mokykloje

Karjeros koordinatorė

Dalia Krauzienė

Tel. +37060948273

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Projektas „Sveikatiada“: „Vaisių ir daržovių mitingas“

Šiais mokslo metais „Sveikatiados“ maratonas kaip ir pernai startavo gražiu, rudenišku renginiu „Vaisių ir daržovių mitingas“, kuriam neliko abejinga ir mūsų mokyklos bendruomenė. Mūsų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla kartu su kitomis Lietuvos mokyklomis prisijungė prie paskelbto „Vaisių ir daržovių mitingo“

„Vaisių ir daržovių mitinge“ dalyvavo mūsų mokyklos 3 ir 5 klasių mokiniai, kurie spalio 4 d. per 4 pamoką padėdami mokytojų entuziastingai dalyvavo sportinėse estafetėse bei sprendė kryžiažodžius apie vaisius ir daržoves, jų poveikį žmogaus sveikatai. Visos komandos buvo ne tik greitos, bet ir labai išradingos, sumanios, daug žinančios apie rudens gėrybes.

Už labai aktyvų dalyvavimą visos komandos buvo apdovanotos simbolinėmis šiai dienai paminėti skirtomis gėrybėmis – obuoliais bei kramtomąja guma.

Džiugu, kad šis renginys sulaukė tiek daug mokinių pozityvių emocijų, todėl labai norėčiau padėkoti pradinių klasių mokytojoms bei kūno kultūros mokytojai L. Jankauskienei už pagalbą organizuojant tokią įdomią ir informatyvią pamoką.

„Sveikatiados" projekto kuratorė Asta Fabijonavičiūtė

 

Puslapis 1 iš 5

Lankytojų skaitiklis