Meninio skaitymo konkursai

Kiekvienais metais knygų mylėtojai renkasi į meninio žodžio šventes progimnazijoje ir rajone. Šiemet pirmasis moksleivių meninio konkurso etapas mokyklose vyko sausio 21 dieną. Jame dalyvavo 18 mūsų progimnazijos mokinių.

Net 6 iš jų (Emilija Metrikytė, 5b kl.; Matas Navikas, 5b kl.; Sofija Slavinskytė, 5b kl.; Kornelija Noreikaitė, 6b kl.; Julija Mažonaitė, 8a kl.; Brigita Sankauskaitė, 8b kl.) buvo pakviesti į antrąjį etapą, kuris vyko mūsų progimnazijoje sausio 22 dieną. Jame be mūsų progimnazistų, rungėsi „Džiugo“ gimnazijos, Luokės V. Kleivos gimnazijos ir Viešvėnų progimnazijos skaitovai. Tądien puikiai sekėsi Sofijai Slavinskytei (5b kl.), Julijai Mažonaitei (8a kl.) ir Brigitai Sankauskaitei (8b kl.) Sveikiname nugalėtojas ir linkime didelės sėkmės sausio 30 dieną vyksiančiame rajoniniame meninio skaitymo konkurse.

Lietuvių k. ir lit. mokytojų metodinė grupė

 

Mokomės vieni iš kitų

Sausio 23 dieną Šiaulių Gegužių progimnazijoje vyko visuminio ugdymo tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Ugdymo dvasingumo svarba šiuolaikinėje mokykloje“. Konferencijoje dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė ir muzikos mokytoja Laima Petrulaitienė.

Konferencijoje buvo nagrinėjamos šios probleminės sritys: dvasingumo auginimas visuminio ugdymo pagrindu; žmogiškųjų vertybių ugdymas pamokose; dorinio ugdymo įtaka formuojant harmoningą asmenybę; dalykų integracija – visuminės asmenybės ugdymosi galimybė; visuminis ugdymas ir edukacinė aplinka. Tądien Šiaulių Gegužių progimnazijos mokytojai vedė 17 atvirų integruotų pamokų, kuriose dirbo 22 mokytojai. Savo mokyklos patirtimi apie ugdymo dvasingumą dalijosi mokyklos direktorė Silvija Baranauskienė. Apie dvasingumo ugdymo iššūkį švietimo sistemai drąsias įžvalgas pateikė Edita Minkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėja. Kokia yra mūsų dvasinio gyvenimo esmė, kaip tai pasireiškia išoriniame pasaulyje ir kaip tai veikia mokinius, dalijosi Viktorija Bak, Ukrainos humanistinės pedagogikos asociacijos viceprezidentė, pedagogikos mokslų kandidatė, Humanistinės pedagogikos riterė. Apie vaiko dvasinės ašies stiprinimą diskusijas vedė Stanislavas Krukas, docentas, psichologas, Ukrainos humanistinės pedagogikos asociacijos prezidentas. Vaidas Arvasevičius, šeimos santykių lektorius, karjeros konsultantas, pastebėjo, kad charakterio potencialo supratimas gali suteikti mokytojui galimybę pamatyti naują paveikslą mokinio, kaip asmenybės, su aiškiais kriterijais, o ne tiesiog kaip „gero žmogaus“.

Konferencija buvo naudinga, pasisemta patirties ir pamokų stebėjimo bei jų aptarimo metu. Susidėliotos mintys, kaip pritaikyti dvasingumą šiuolaikiniame mokyme. Konferenciją galima apibendrinti Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorės pasakytais žodžiais: „Kad keltum, turi kilti“. Tik svarbu žodžius remti darbais, nes kitaip nekilsim – nekelsim.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 

Progimnazijos bendruomenės žiniai!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr.V-279  „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ 14 punktu informuoju, kad progimnazijos interneto svetainėje http://www.atzalynomokykla.lt/images/pdf/atask-2019.pdf patalpinta progimnazijos direktoriaus  veiklos ataskaita už 2019 metus.

Progimnazijos  bendruomenė iki 2020-01-29, t.y. per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo progimnazijos tarybai.

Direktorius Vytautas Vaitkus

 

Festivalis-konkursas „Betliejaus žvaigždė 2019“

Gruodžio 10 dieną Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje dvyliktąjį kartą vyko šventinis Telšių rajono vaikų ir moksleivių chorų bei vokalinių ansamblių festivalis-konkursas „Betliejaus žvaigždė 2019“.

Renginio organizatoriai Telšių rajono savivaldybės kultūros centras ir Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Festivalyje-konkurse dalyvavo „Atžalyno“ progimnazijos jaunučių choras „Atžalynukai“, vadovaujamas Laimos Petrulaitienės.

Muzikos mokytoja metodininkė L. Petrulaitienė

 

Projektas „Meškos pėdsakais Žemaitijoje“

Mūsų technologijų mokytojos metodininkės Jadvygos Martinkienės iniciatyva birželio – gruodžio mėnesiais Telšių rajono mokiniai dalyvavo kūrybiniame projekte „Meškos pėdsakais Žemaitijoje“. 

Projekto partnerė buvo Telšių rajono technologijų mokytojų metodinė taryba, veiklas finansavo Telšių rajono savivaldybė. Projektas organizuotas trimis etapais. Į pirmąjį etapą – kūrybinę stovyklą Kelmės rajone Užventyje – mokiniai buvo pakviesti birželio mėnesį. Iš gamtinių medžiagų vaikai, padedami mokytojų, pagamino šieno instaliacijas „Valdovų vartai“. Antras etapas – pamoka-varžytuvės „Kalk vinį“– vyko Telšių „Germanto“ progimnazijoje. Jį vedė „Germanto“ progimnazijos technologijų mokytojas metodininkas Audrius Kukauskas. Trečiasis etapas – tai Telšių rajono mokinių kūrybinių darbų parodos-konkurso organizavimas Telšių rajono savivaldybėje. Mūsų progimnazijos ketvirtokė Greta Martinkutė už sukurtą simegrafišką mešką buvo apdovanota I vietos diplomu 1 – 4 klasių amžiaus grupėje. Padėkos raštai ir dovanėlės buvo įteiktos ir Jokūbui Daciui (5b kl.), Gabijai Jonauskytei (6b kl.), Emilijai Eirošiūtei (7b kl.), Godai Nordelytei (7c kl.) ir Jokūbui Beržiniui (7c kl.). Džiugu, kad mūsų progimnazijos mokytojams taip puikiai sekasi ugdyti jaunuosius talentus. Tegul sėkmė juos lydės ir kituose konkursuose.

„Bendraminčiai“

 

Netradicinė integruota tikybos ir muzikos pamoka

Baigiantis Šv. Kalėdų laikui, sausio 6 dieną yra minima Trijų Karalių šventė. Trys išminčiai keliavo aplankyti gimusio kūdikėlio Jėzaus ir nešė dovanų: meilės aukso, smilkalų ir miros. Apie išminčių, arba Trijų karalių, kelionę pasakoja evangelistas šv. Matas: „Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (Mt 2, 1–2). 

Paminint Trijų Karalių šventę tikybos mokytoja metodininkė Jadvyga Dapšienė suorganizavo netradicines integruotas tikybos ir muzikos pamokas „Kristaus gimimo istorija“ 3a ir 3b klasėse. Pamokose dalyvavo svečias vienuolis selezietis Piercarlo Manzo, daug metų dirbantis su jaunimu, atvykęs į Telšius iš Italijos. Trečiokai integruotose pamokose  aptarė, kaip yra įrengiama prakartėlė, prisiminė prakartėlės veikėjus. Po to pasiskirstę vaidmenimis vaidino gyvą prakartėlę, kartu su svečiu ir muzikos mokytoja metodininke Laima Petrulaitiene giedojo giesmes. Svečias Piercarlo Manzo padovanojo mokiniams Trijų Karalių atneštas dovanas, papasakojo apie šių dovanų (meilė, paguoda, dalijimasis) vertę šiandieniniame pasaulyje, pavaišino skanėstais, padovanojo kiekvienam mokiniui po širdelę. Šias pamokas stebėjo ir kartu giedojo pirmų klasių mokiniai.

Pasak mokytojos Jadvygos Dapšienės, esame pakylėti Kalėdų dvasios ir nuoširdžiai dėkojame seleziečiui Piercarlo Manzo už šiltą bendradarbiavimą, patirtas džiugias akimirkas vestose pamokose.

„Bendraminčiai“

 

Atmintis gyva, nes liudija

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Minėdama 29-ą jos sukaktį „Atžalyno“ bendruomenė 8 valandą uždegė žvakutes, prisijungdama prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Būrelio „Piliečio žadintuvas“ nariai, vadovaujami istorijos mokytojos Vytautos Nekrašienės, mokinius ir mokytojus pakvietė į Laisvės gynėjų dienos minėjimą aktų salėje.

Skambėjo „Tautiška giesmė“, tylos minute buvo pagerbti žuvusieji. Mokiniai pasakojo apie Sausio 13-osios svarbą Lietuvai, deklamavo eilėraščius, buvo rodomi filmai apie Laisvės gynėjų dieną. Šios dienos minėjimai vyko ir skaitykloje bei klasėse. Pradinių klasių mokiniai piešė gėles ir papuošė vestibiulyje paruoštą sieną „Mūsų žiedai Tau, laisvės gynėjau!“ Vakare progimnazijos bendruomenė dalyvavo šventiniame mitinge Nepriklausomybės aikštėje. Esame dėkingi, kad šiandien mes laisvi.

„Bendraminčiai“

 

Gabija Jonauskytė – respublikinio konkurso laureatė

Lapkričio – gruodžio mėnesiais Lietuvos vaikų ir jaunimo centras organizavo respublikinį piešinių konkursą „Balta pasaka“. Jame dalyvavo ir trys mūsų progimnazijos mokinės: Emilija Eirošiūtė (7b kl.), Goda Nordelytė (7c kl.) ir Gabija Jonauskytė (6b kl.).

Gabija tapo laureate 10 – 14 metų amžiaus grupėje ir yra pakviesta į apdovanojimų renginį Vilniuje. Sveikiname nugalėtoją Gabiją ir dalyves Emiliją bei Godą, jų dailės mokytoją Ligitą Kaziukonę ir linkime kuo didžiausios sėkmės ateityje.

„Bendraminčiai“

 

Puslapis 8 iš 14

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Žarėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis