• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Dalykinė trumpoji stažuotė Telšių „Atžalyno” progimnazijoje

Trumposios stažuotės Lietuvoje vykdomos pagal Nacionalinės švietimo agentūros projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas”. Stažuotės Lietuvoje tikslas – suteikti galimybę patyrusiems mokytojams dalintis praktine darbo patirtimi su kitų mokyklų mokytojais.

Telšių „Atžalyno” progimnazijos mokytojos metodininkės Jadvyga Dapšienė, Laima Petrulaitienė, Dinara Dacienė parengė 40 akademinių valandų kvalifikacijos tobulinimo programą ir vasario 24 – 28 d. įgyvendino stažuotę „Krikščioniškų vertybių ugdymas integruojant tikybą, muziką ir šokį”.

Į mūsų progimnaziją dalyvauti stažuotėje pagal šią programą atvyko mokytojos Renata Karašienė ir Rita Storastienė iš Panevėžio bei Audronė Lašinskienė iš Vilniaus. Jos stebėjo tikybos, muzikos, šokio įvairias integruotas pamokas ir veiklas. Po stebėtų užsiėmimų vyko kolegialus grįžtamasis ryšys, diskusijos apie šiuolaikines pamokas, jų planavimą ir organizavimą. Aiškinomės, kaip kryptingai taikyti į mokinių mokymą(si) nukreiptus aktyviuosius integruotus metodus, vertinimo kriterijus, padedančius skatinti mokymosi motyvaciją, dialogą tarp mokinių ir mokytojų, kiek tai turi įtakos tolesniam mokymuisi. Dalijomės patirtimi, kaip sukurti tinkamą ugdymosi aplinką, siekiant ugdyti krikščioniškas vertybes, plėtoti mokinių kūrybiškumą, bendradarbiavimą, padedantį plėtoti ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas. Pasidalijome patirtimi apie popamokinę veiklą, metodine medžiaga. Pristatėme progimnazijos stiprybes, pasiekimus, ugdymo(si) aplinkas. Parengėme pranešimą „Krikščioniškų vertybių ugdymas integruojant tikybą, muziką ir šokį“. Pelenų dieną dalyvavome šv. Mišiose, kuriose pasisėmėme dvasinės stiprybės.

Esame dėkingi Andriui Daciui, kuris savo laisvo laiko valandėlę padovanojo mums pristatydamas Žemaitijos sostinę – Telšius. Nuoširdžiai dėkojame ir progimnazijos partneriams  Žemaičių muziejui „Alka”. Didelį įspūdį stažuotojoms paliko Janinos Bucevičės išsamus Žemaitijos pristatymas, šiltas bendravimas.

Stažuotė buvo puiki galimybė pasidalinti savo darbo praktine patirtimi ir perimti iš kolegų gerąją patirtį. Jos metu užmezgėme bendradarbiavimo ryšius, patobulinome profesines, informacijos valdymo, komunikavimo ir kitas bendrąsias kompetencijas. Džiugina naujos patirtys ir iššūkiai. Manau, kad stažuotės yra reikšmingos abipusiai, keliančios naujus iššūkius, skatinančios motyvaciją dirbti šiuolaikiškai.

Dėkoju kolegoms Gintarui Vaitkaičiui, Laimai Petrulaitienei ir Dinarai Dacienei už komandinį darbą, atvirų pamokų vedimą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 

Lankytojų skaitiklis