• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

ATMINTINĖ MOKINIAMS, TĖVAMS, MOKYTOJAMS

Nuotolinis mokymas (is) yra iššūkis visai progimnazijos bendruomenei.

Susitelkimas, pasitikėjimas, geranoriškumas, visų mūsų atsakingumas, pagarba vienas kitam padės šį iššūkį sėkmingai įveikti.

Nuotoliniu būdu besimokantis mokinys:

1. kiekvieną dieną prisijungia prie el. dienyno „Mano dienynas“ ir pasitikrina mokytojo pateiktą informaciją;

2. prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų;

3. pasiekia mokymosi medžiagą nuotoliniu būdu;

4. laiku atlieka užduotis ir atsiskaito mokytojo nurodytose virtualiose aplinkose;

5. konsultuojasi su mokytoju asmeninėmis žinutėmis, elektroniniais laiškais bei su mokytoju aptartose internetinėse platformose;

6. stebi ir aptaria su mokytoju savo asmeninę pažangą;

7. pagal susitarimą su mokytoju dalyvauja vaizdo konferencijose;

8. saugiai ir atsakingai naudojasi elektronine erdve, neplatina vaizdo įrašų;

9. lankantys būrelius mokiniai bendradarbiauja su būrelių vadovais nuotoliniu būdu.

10. lankantys pailgintą mokymosi dienos grupę bendradarbiauja su grupės auklėtoja nuotoliniu būdu pagal kasdieninį grupės lankymo tvarkaraštį.

Tėvai (rūpintojai, globėjai):

1. įgyvendina mokymosi sutartyse numatytus įsipareigojimus;

2. laikosi rekomendacijų dėl koronoviruso;

3. reguliuoja vaiko dienos režimą, susitaria su vaiku dėl jo dienotvarkės, nes tai padės išlaikyti darbo ir poilsio pusiausvyrą;

4. sudaro sąlygas prisijungimui prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų;

5. padeda vaikams naudotis virtualiomis mokymosi aplinkomis;

6. jei vaikas neturi galimybės prisijungti prie internetinės platformos nurodytu laiku, užduotis atlieka jam palankiu metu iki mokytojos nurodyto termino;

7. kasdien peržiūri el. dienyno „Mano dienynas“  įrašus, reaguoja į komentarus, pagyrimus, pastabas, mokytojų laiškus;

8. kontroliuoja ir užtikrina savalaikį vaikų atliktų darbų atsiskaitymą;  

9. iškilus vaiko mokymosi problemai konsultuojasi su mokytojais iki 16.30 val.

10. susirgus vaikui, tą pačią dieną informuoja klasės vadovą;

11. visais ugdymo klausimais geranoriškai bendrauja ir bendradarbiauja su klasės vadovu, dalykų mokytojais, būrelių vadovais, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja, administracija.

Mokytojai:

1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymąsi, analizuoja jų pasiekimus nuotoliniu būdu;

2. pildo el. dienyną pagal kasdienį pamokų tvarkaraštį;

3. jei vaikas neturi galimybės prisijungti prie internetinės platformos nurodytu laiku, leidžia mokiniui užduotis atlikti jam palankiu laiku ir skiria atlikimo terminą;

4. geranoriškai bendradarbiauja su tėvais telefonų skambučiais, el. paštu, el. dienynu bei per įvairias socialinių tinklų grupes ir kartu rūpinasi sėkmingu vaiko ugdymųsi nuotoliniu būdu;

5. teikia informaciją tėvams apie nuotolinį ugdymą, konsultuoja iki 16.30 val.;

6. domisi mokinių poreikiais, interesais, padeda išspręsti kylančias problemas;

7. teikia informaciją apie grėsmes ir saugų elgesį virtualioje aplinkoje;

8. jei mokinys neprisijungia nuotoliniu būdu išsiaiškina priežastį, esant reikalui bendradarbiauja su soc. pedagogu;

9. atlieka kitas galimas įgyvendinti klasės vadovo pareigas, stebi dalyvavimą būrelių veiklose ir pailgintoje mokinių mokymosi grupėje;

10. stebi savo klasės mokinių dalyvavimą nuotolinio mokymo(si) veikloje, nuolat bendradarbiauja su dalyko mokytojais, būrelių vadovais, pailgintos mokymosi grupės auklėtojais, pagalbos specialistais, apie iškilusias problemas informuoja progimnazijos administraciją. 

 

Lankytojų skaitiklis