• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Leidyklos „Šviesa“ skaitmeninis mokymo (-si) turinio pristatymas

Š.m. balandžio 2 d. leidyklos „Šviesa“ atstovė supažindino Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos mokytojus su skaitmeninio mokymo programų svarbiausiais tikslais.

Suteikė žinių mokytojams apie Promethean interaktyvios lentos ir ActiveInspire aplinkos taikymą ugdymo procese.

 Mokė mokytojus rasti, pritaikyti ir naudoti ugdymo reikmėms interaktyvios Promethean lentos ir ActivInspire aplinkos išteklius bei parengtų aktyvių pamokų turinį.

Supažindino su aktyviosiomis pamokomis.

Aktyvioji pamoka – pamoka, kurioje taikomas skaitmeninis mokymo ir mokymosi turinys, suderintas su atitinkama vadovėlio komplekto tema ir ją papildantis. Aktyviosios pamokos privalumai išryškėja naudojant interaktyviąją lentą.

Siekiant kuo geresnių mokinių mokymo(si) rezultatų ugdymo procese būtina tikslingai taikyti įvairius metodus, jų derinius, priemones bei informacijos šaltinius. Todėl skaitmeninis turinys rengiamas kaip papildoma vadovėlio komplekto dalis ir turėtų būti naudojamas taip, kad nepakeistų realių priemonių realioje aplinkoje, bet papildytų, praturtintų jas naujomis galimybėmis (pvz.: virtualiais bandymais, kai realiomis sąlygomis jų sudėtinga/neįmanoma atlikti).

Pateiktyje tam tikrai temai (aktyviajai pamokai) pateikiama vaizdinė, tekstinė, garsinė mokomoji medžiaga, tikslingai atrinkta iš atitinkamo vadovėlio komplekto bei patikimų internetinių tinklalapių, sukurtos interaktyvios užduotys, pritaikyti įvairūs technologiniai metodai bei įrankiai.

Mokomoji medžiaga skaidrėse pateikiama, atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus ir poreikius, kad motyvuotų, įtrauktų kiekvieną vaiką į aktyvų pažinimo ir kūrybos procesą. Tekstinės informacijos, iliustracijų, demonstracinių objektų, interaktyvių užduočių įvairovė bei logiškas ir aiškus pateikimas prezentacijoje sudaro sąlygas skirtingų gebėjimų bei mokymosi stilių mokiniams geriau suvokti, įtvirtinti naują medžiagą.

Pasitelkę daugybę įvairių tyrimų, remdamiesi užsienio praktika bei atsižvelgdami į Lietuvos mokytojų ir mokinių poreikius pristatė profesionalių metodistų paruoštą skaitmeninį turinį (aktyvias pamokas) šiems mokomiesiems dalykams:

Pradinukų kursas 1 kl. integruotam mokymui(si) - lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, matematikos;

Matematikos kursas 5 ir 9 kl.

Gamtos ir žmogaus kursas 5 ir 6 kl.

Biologijos kursas 9 kl.

Tikimės, kad mokytojai panaudos gautą informaciją pamokų metu.

Skaityklos darbuotojos

 

Lankytojų skaitiklis